TOTS ELS CURSOS DE BRICOLATGE I MANUALITATS

Avís Legal

Aquesta pàgina pot contenir notificacions d’altres propietaris i informació de copyright les clàusules del qual han de ser observades i seguides.

LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA WEB ESTÀ OFERTA SENSE CAP GARANTIA INCLOSA, NI EXPRESSA NI IMPLÍCITA. La informació d’aquesta pàgina web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. La informació pot ser canviada o actualitzada sense previ avís. SERVEI ESTACIÓ, S. a. pot també fer millores, canvis i/o eliminacions en els productes i/o els programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment sense previ avís.

SERVEI ESTACIÓ, S. a. no vol rebre informació confidencial o privilegiada seva a través de la nostra pàgina web. Si us plau, tingui’s en compte que qualsevol informació o material enviat a SERVEI ESTACIÓ, S. a. serà considerat NO confidencial però estarà subjecte a la Política de Privacitat a baix esmentada. En enviar a SERVEI ESTACIÓ, S. A. qualsevol informació o material, vostè concedeix a SERVEI ESTACIÓ, S. a. llicència irrevocable i sense restricció per a usar, reproduir, presentar, executar, modificar, transmetre i distribuir aquests materials o informació i també acorda que SERVEI ESTACIÓ, S. a. és lliure d’usar qualsevol idea, concepte, coneixement o tècniques que vostè ens enviï per a qualsevol finalitat.

SERVEI ESTACIÓ, S. a. no fa representacions de qualsevol altra pàgina web a la qual pugui accedir a través d’aquesta. Quan vostè accedeix a una pàgina web que no sigui de SERVEI ESTACIÓ, S. a., si us plau, tingui en compte que és independent de SERVEI ESTACIÓ, S.A. i que SERVEI ESTACIÓ, S. a. no té cap control sobre el contingut d’aquesta pàgina web. A més, un enllaç a una pàgina web que no és de SERVEI ESTACIÓ, S. a. no significa que SERVEI ESTACIÓ, S. a. justifiqui o accepti qualsevol responsabilitat sobre el contingut o ús d’aquesta pàgina web.

Està a les seves mans prendre precaucions per a assegurar que qualsevol cosa que vostè selecciona per al seu ús està lliure d’elements tals com virus, cucs, cavalls de troya i altres elements de naturalesa destructiva. EN CAP CAS SERVEIESTACIÓ, S. a. ES FARÀ RESPONSABLE O PARTIDARI DE QUALSEVOL MAL DIRECTE O INDIRECTE, ESPECIAL O ALTRES CONSEQÜÈNCIES PER QUALSEVOL ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB O QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB ENLLAÇAT, INCLOENT SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL BENEFICI PERDUT, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE MANEIG D’INFORMACIÓ D’UNA ALTRA MANERA, FINS I TOT SI ENS AVISEN EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS.

Les declaracions informatives de l’any 2000 respecte a les capacitats de qualsevol producte o servei fora de SERVEI ESTACIÓ, S. a. són reedicions de l’Acte de Divulgació d’Informació i Disponibilitat de l’Any 2000 (referit com a “Reedicions”) i estan basats en informació oferta per terceres parts. SERVEI ESTACIÓ, S. a. no ha comprovat independentment els continguts de les Reedicions i no assumeix cap responsabilitat en la veracitat o integritat de la informació continguda en les Reedicions.

SERVEI ESTACIÓ, S. A. disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics…). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones apareixen individualment o en grup realitzant les activitats esmentades.

D’acord amb la llei orgànica 1/1982 els inscrits als tallers de SERVEI ESTACIÓ, S. A. donen autorització al dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. Per mitjà del present text també renuncia a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització. Els inscrits als tallers de SERVEI ESTACIÓ, S. A. garanteixen que són majors d’edat legal i tenen el dret d’acordar contractes en el seu propi nom. Els inscrits als tallers de SERVEI ESTACIÓ, S. A. reconeixen haver llegit l’autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estan totalment d’acord amb els seus continguts.